The teachers

One of the central questions we face as teachers is whether the learning objectives we set for our students are still relevant in the digital age when much of our teaching has moved online. Here we present a broad collection of learning objectives that can be set for your students. Use this collection of digitally related learning objectives as a menu to find those that are appropriate for your teaching. They are free to download and use.

Learning objective statements

 • The learner can use digital tools to support their language learning.
 • The learner can make use of the language settings of their word-processing tool.
 • The learner can write special characters of the target language on relevant digital platforms.
 • The learner can use the chosen learning platform in a way that is relevant to their language learning.
 • The learner can use video conference tools (e.g. Zoom) in a way that is relevant to their language learning.
 • The learner can use appropriate collaborative content sharing apps in a way that is relevant to their language learning.
 • The learner can use forums and communication apps in a way that is relevant to their language learning.
 • The learner can use social media to support their language learning.
 • The learner can use language learning websites and apps to support their language learning.
 • The learner can use translation tools in a way that is relevant to their language and communication skills.
 • The learner can use online corpora in a way that is relevant to their language and communication skills.
 • The learner can use large language models in a way that is relevant to their language and communication skills.
 • The learner can benefit from exposure to language and culture in digital environments outside the classroom.
 • The learner can benefit from exposure to language and culture outside the classroom by using reliable media (text, video, audio) from digital environments.
 • The learner can benefit from exposure to language and culture in language learning groups in digital environments outside the classroom.
 • The learner can benefit from exposure to language and culture by building contacts with peer language learners, for instance in other countries or in tandem.
 • The learner can benefit from exposure to language and culture outside the classroom in a working environment to learn the language for special purposes of their field of study.
 • Learners can develop their information retrieval skills in the digital environment
 • Learners can find reliable sources in the digital environment
 • Learners can understand the quality of the sources in the digital environment
 • Learners can demonstrate the quality of digital sources in text and speech.
 • Learners know the mainstream media sources of the target language.
 • The learner is aware of the changing nature of communication in the digital environment and can adapt to changing communication styles.
 • The learner can adapt to changes in genres in the digital environment, e.g. messages on communication platforms.
 • The learner can adapt to developments in social media such as using likes, abbreviations, smileys or memes.
 • The learner can adapt to changes in oral communication styles e.g. in remote meetings, video tasks or work related presentations.
 • The learner realizes the importance of shared responsibility between team members and can notify of and react to problems in understanding.
 • The learner can adopt healthy working habits and is aware of the impact of working in a digital environment on brain health and work performance.
 • The learner is aware of the stressors of the complex digital environment and seeks to reduce them.
 • The learner can manage the amount of communication and its impact on wellbeing.
 • The learner aims to create positive emotional experiences in the digital environment.
 • The learner can write messages with the recipient in mind.
 • The learner can choose meeting formats according to the communication objective.
 • The learner can react to inappropriate behaviour in an online environment.
 • The learner can communicate their personal needs in the online environment, such as the need for more time for assignments.
 • Learners learn to co-operate by communicating and coordinating with team members to solve complex problems. They understand that before the work on the problem itself can start, a “collective work memory” should be worked out.
 • Learners can navigate and adapt their communication styles in an online environment, fostering clear and concise exchanges. They understand the increased importance of active listening, empathetic responses, constructive feedback, regular check-ins and providing mutual support when online.
 • Learners can develop their capacity for self-reflection and adaptability in an asynchronous learning context. They can assess their own communication strengths and weaknesses, identify areas for growth, and proactively seek feedback.
 • The learner can identify their own study skills and the working methods that suit them best.
 • The learner can strengthen their self-efficacy.[MR1]
 • The learner can strengthen their time management.
 • The learner has the courage to ask for support and to use the tools available.

Oppimistavoite-lausumat

 • Oppija osaa käyttää digitaalisessa ympäristössä tarjolla olevia
 • välineitä kielen oppimisensa kannalta järkevästi.
 • Oppija osaa hyödyntää tekstinkäsittelyohjelman kieliasetuksia.
 • Oppija osaa kirjoittaa kohdekielen erikoismerkit käyttämillään digitaalisilla alustoilla.
 • Oppija osaa hyödyntää oppimisalustaa (kuten Moodle) kielen oppimisessa.
 • Oppija osaa hyödyntää etätapaamistyökaluja (kuten Zoom) kielen oppimisen kannalta järkevästi.
 • Oppija osaa hyödyntää sisällönjakamistyökaluja (kuten Padlet) kielen oppimisen kannalta järkevästi.
 • Oppija osaa hyödyntää viestintäsovelluksia (kuten WhatsApp) kielen oppimisen kannalta järkevästi.
 • Oppija osaa hyödyntää sosiaalista mediaa kielen oppimisessa.
 • Oppija osaa hyödyntää kielenoppimissivustoja ja sovelluksia kielen oppimisessa.
 • Oppija osaa hyödyntää käännöskoneita kieli- ja viestintätaidon tukemiseen.
 • Oppija osaa hyödyntää korpustyökaluja kieli- ja viestintätaidon tukemiseen.
 • Oppija osaa hyödyntää suuria kielimalleja kieli- ja viestintätaidon tukemiseen.
 • Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen
 • mahdollisuudet verkossa, luokkahuoneen ulkopuolella.
 • Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen
 • mahdollisuuksia luokkahuoneen ulkopuolella käyttämällä luotettavia digitaalisia medialähteitä (tekstiä, videoita, ääntä).
 • Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen
 • mahdollisuudet luokkahuoneen ulkopuolella digitaalisissa kielenoppimisyhteisöissä.
 • Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen
 • mahdollisuudet luomalla luokkahuoneen ulkopuolella yhteyksiä kielenoppijoihin muissa maissa tai kielitandemissa.
 • Oppija osaa hyödyntää kielelle ja kulttuurille altistumisen
 • mahdollisuudet luokkahuoneen ulkopuolella oman alansa työympärisössä, jossa opitaan kyseisen erikoisalan kieltä.
 • Oppija osaa kehittää tiedonhakutaitojaan verkossa.
 • Oppija osaa löytää luotettavia lähteitä verkossa.
 • Oppija ymmärtää verkossa olevien lähteiden laadun.
 • Oppija osaa osoittaa lähteiden laadun tekstissä ja puheessa.
 • Oppija tuntee kohdekielen tärkeimmät mediat.
 • Oppija tiedostaa digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan viestinnän muuttuvan luonteen ja osaa mukautua
 • muuttuviin viestintätapoihin.
 • Oppija osaa mukautua verkon viestintätapojen muutoksiin, esimerkiksi viesteissä viestintäalustoilla.
 • Oppija osaa mukautua sosiaalisen median viestintätapojen muutoksiin, kuten tykkäyksiin, lyhenteisiin, hymiöihin tai meemeihin.
 • Oppija osaa mukautua suullisen vuorovaikutuksen muutoksiin, esimerkiksi etäkokouksissa, videotehtävissä tai työhön liittyvissä esityksissä.
 • Oppija tiedostaa vastuunsa viestien kulusta ja ymmärryksen varmistamisesta ryhmän sisällä.
 • Oppija omaksuu terveellisiä työtapoja ja on tietoinen digitaalisessa ympäristössä työskentelemisen
 • vaikutuksesta aivoterveyteen työkykyyn.
 • Oppija tiedostaa monimuotoisen digitaalisen ympäristön stressinaiheuttajia ja pyrkii vähentämään niitä.
 • Oppija hallitsee viestinnän määrää hyvinvointinsa huomioiden.
 • Oppija pyrkii luomaan myönteisiä tunne-elämyksiä digitaalisessa ympäristössä.
 • Oppija osaa ottaa vastaanottajan huomioon viestien muotoilussa.
 • Oppija osaa valita tapaamismuodon viestinnän tavoitteen mukaan.
 • Oppija osaa reagoida asiattomaan käytökseen.
 • Oppija osaa ilmaista henkilökohtaiset tarpeensa verkkoympäristössä, kuten tarpeen lisäajalle tehtävien parissa.
 • Oppijat osaavat kehittää yhteistyökykyään kommunikoimalla ja koordinoimalla tehtäviä yhdessä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. He ymmärtävät, että ennen kuin itse ongelman työstäminen voidaan aloittaa, on laadittava “yhteinen työmuisti”.
 • Oppijat osaavat toimia ja mukauttaa viestintätyylejään verkkoympäristössä, mikä edistää selkeää ja tiivistä viestintää. oppijat ymmärtävät aktiivisen kuuntelun, empaattisen vastaamisen, rakentavan palautteen, säännöllisten tarkistusten ja keskinäisen tuen merkityksen kasvaneen verkossa.
 • Oppijat osaavat kehittää itsereflektiota ja sopeutumiskykyä asynkronisessa oppimiskontekstissa. He osaavat arvioida omia viestinnällisiä vahvuuksiaan ja heikkouksiaan, tunnistaa kasvualueita ja hakea ennakoivasti palautetta.
 • Oppija tunnistaa omat opiskelutaitonsa ja parhaiten itselle sopivat työskentelytavat.
 • Oppija osaa vahvistaa omaa minä-pystyvyyttään.
 • Oppija osaa vahvistaa ajankäytön hallintaansa.
 • Oppija uskaltaa pyytää tukea ja hyödyntää käytössä olevia apuvälineitä.

Lärandemål-yttranden

 • Studerande kan använda digitala verktyg för att stödja sin språkinlärning.
 • Studerande kan använda språkinställningarna i ordbehandlingsverktyg.
 • Studerande kan använda specialtecken på målspråket på relevanta digitala plattformar.
 • Studerande kan använda den valda lärplattformen på ett sätt som är relevant för språkinlärningen.
 • Studerande kan använda videokonferensverktyg (t.ex. Zoom) på ett sätt som är relevant för språkinlärningen.
 • Studerande kan använda lämpliga appar för att dela innehåll på ett sätt som är relevant för språkinlärningen.
 • Studerande kann använda forum och kommunikationsappar på ett sätt som är relevant för språkinlärningen.
 • Studerande kan använda sociala medier för att stödja sin språkinlärning.
 • Studerande kan använda webbplatser och appar för språkinlärning för att stödja sin språkinlärning.
 • Studerande kan använda översättningsverktyg på ett sätt som är relevant för språk- och kommunikationsstudier.
 • Studerande kan använda onlinekorpusar på ett sätt som är relevant för språk- och kommunikationsstudier.
 • Studerande kan använda stora språkmodeller på ett sätt som är relevant för språk- och kommunikationsstudier .
 • Studerande kan dra nytta av att exponeras för språk och kultur i digitala miljöer utanför klassrummet.
 • Studerande kan dra nytta av att exponeras för språk och kultur utanför klassrummet genom att använda tillförlitliga medier (text, video, ljud) från digitala miljöer.
 • Studerande kan dra nytta av att exponeras för språk och kultur i språkinlärningsgrupper i digitala miljöer utanför klassrummet.
 • Studerande kan dra nytta av att exponeras för språk och kultur genom att skapa kontakter med jämnåriga språkstuderande, till exempel i andra länder eller i tandem.
 • Studerande kan dra nytta av att exponeras för språk och kultur utanför klassrummet i en arbetsmiljö för att lära sig språket för särskilda ändamål inom sitt studieområde.
 • Studerande kan utveckla sina färdigheter i informationssökning i en digital miljö
 • Studerande kan hitta tillförlitliga källor i den digitala miljön
 • Studerande kan förstå kvaliteten på källorna i den digitala miljön
 • Studerande kan visa kvaliteten på de digitala källorna i text och tal.
 • Studerande känner till de vanligaste mediekällorna på målspråket.
 • Studerande är medvetna om kommunikationens föränderliga karaktär i den digitala miljön och kan anpassa sig till föränderliga kommunikationsstilar.
 • Studerande kan anpassa sig till förändringar i genrer i den digitala miljön, t.ex. meddelanden på kommunikationsplattformar.
 • Studerande kan anpassa sig till utvecklingen av fenomen i sociala medier, t.ex. likes, förkortningar, smileys eller memes.
 • Studerande kan anpassa sig till förändringar i muntliga kommunikationsstilar, t.ex. i distansmöten, videouppgifter eller arbetsrelaterade presentationer.
 • Studerande inser vikten av delat ansvar mellan teammedlemmar och inser sitt ansvar i att reagera på problem i förståelsen.
 • Studerande antar sunda arbetsvanor och är medvetna om hur arbetet i en digital miljö påverkar hjärnans hälsa och arbetsprestationer
 • Studerande är medvetna om stressfaktorerna i den komplexa digitala miljön och försöker minska dem.
 • Studerande kan hantera mängden kommunikation och dess inverkan på välbefinnandet.
 • Studerande strävar efter att skapa positiva känslomässiga upplevelser i den digitala miljön.
 • Studerande kan skriva meddelanden med mottagaren i åtanke.
 • Studerande kan välja mötesformat i enlighet med kommunikationsmålet.
 • Studerande kan reagera på olämpligt beteende i en onlinemiljö.
 • Studerande kan kommunicera sina personliga behov i onlinemiljön, t.ex. behovet av mer tid för uppgifter.
 • Studerande kan utveckla sin förmåga att samarbeta genom att kommunicera och samordna med gruppmedlemmar för att lösa komplexa problem. De kommer att förstå att innan arbetet med själva problemet kan börja, bör ett “kollektivt arbetsminne” utarbetas.
 • Studerande kan navigera och anpassa sina kommunikationsstilar i en online-miljö, vilket främjar tydliga och koncisa utbyten. De förstår den ökade betydelsen av aktivt lyssnande, empatisk respons, regelbundna avstämningar och ömsesidigt stöd.
 • Studerande kan utveckla sin förmåga till självreflektion och anpassning i ett asynkront inlärningssammanhang. De kan bedöma sina egna kommunikationsstyrkor och svagheter, identifiera områden för tillväxt och proaktivt söka feedback.
 • Studerande kan identifiera sin egen studieteknik och de arbetsmetoder som passar dem bäst.
 • Studerande kan stärka sin självförmåga.
 • Studerande kan stärka sin tidshantering.
 • Studerande har mod att be om stöd och att utnyttja de verktyg som finns.

Learning objective statements (PDF)

Learning objective statements (DOCX)