Minimum requirements

Download the slideshow (PDF)

TEXT EQUIVALENT FOR THE VIDEO “AT LEAST DO THIS”

INTRODUCTION

This video provides the minimum recommendations for designing accessible education. Some recommendations apply to all teaching, while others are categorized based on specific learning challenges.

GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS FOR ALL TEACHING

Publishing materials in advance on the learning platform benefits all students. Clear and accessible instructions, whether for assignments or course completion, also serve all learners. When a student is still confused despite clarity, it’s crucial for the teacher to be available or at least accessible.

Allocating sufficient time for tasks, exams, reflection, and learning is essential. Avoid independently completable tasks during group sessions, such as reading materials or watching videos. Use shared time wisely.

Ensure the accessibility of tasks, even if no one in the class has expressed a need for support. Certain learning challenges are common among university students, and not everyone requests the help they need.

Offer alternative ways to complete assignments, supporting those with challenges in reading, writing, concentration, attention, and social interaction. Flexibility in deadlines can be a necessary form of support for some. Consider the multi-channel nature of learning: information that relies on multiple senses leaves a more lasting memory trace and benefits various learners, especially those with sensory impairments. Teachers should be familiar with learning support tools and inform students about their use.

GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS BASED ON SPECIFIC LEARNING CHALLENGES

Reading and Writing Challenges:

 • Provide support reminding students of their strengths and prioritizing tasks.
 • Break down reading and writing assignments into manageable parts.

Concentration and Attention Challenges:

 • Allow hands-on activities during class.
 • Permit the use of “fidget items” or crafts during lessons.

Social Interaction Challenges:

 • Create an inclusive and supportive working atmosphere within the teaching group.
 • Consider student preferences in forming small groups but inform that anyone can join any group if they don’t have friends in the class.
 • Recognize that group stability may be important for some students.
 • Optional camera use may reduce anxiety for some.

Mental Well-being:

 • Encourage students to share their challenges privately.
 • Create a safe and accepting atmosphere.
 • Clarify the course schedule and objectives.

Physical and Motor Challenges:

 • Allow movement during class for physically and motorically restricted students.
 • Incorporate breaks during the teaching session.
 • Some students may benefit from turning off their camera during online sessions.
 • Consider accessibility of shared materials and tasks: texts should be readable with a screen reader, images need descriptive texts, and interactive tasks should account for potential difficulties with mouse use.

CONCLUSION

All learners need understanding, empathy, and gentle guidance from teachers. Creating a good and trusting relationship with a student can be as simple as the teacher sharing something ordinary about themselves and demonstrating an interest in the learning and well-being of their students.

THANK YOU!

This material is provided by the Special Needs group of the 2digi2 project at FINELC.

This text is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Tähän videoon on kerätty minimisuosituksia saavutettavan opetuksen suunnittelua varten. Osa suosituksista koskee kaikkea opetusta, ja osa on jaoteltu oppimishaasteittain. 

KAIKKEA OPETUSTA KOSKEVAT OHJEET JA SUOSITUKSET 

Kaikkia opiskelijoita auttaa materiaalien julkaisu etukäteen oppimisalustalla. Samoin ohjeistuksen selkeys ja saavutettavuus, oli kyseessä sitten tehtävien tai kurssin suorittamisen ohjeistus, palvelee kaikkia ja kaikenlaisia oppijoita. Kun opiskelija kaikesta selkeydestä huolimatta jää ymmälleen, on opettajan hyvä olla tavattavissa tai ainakin saavutettavissa. 

Riittävän ajan varaaminen tehtäviin, tentteihin, miettimiseen ja oppimiseen on tärkeää. Vältä ryhmätapaamisissa sellaisia tehtäviä, jotka opiskelijat voisivat tehdä itsenäisesti. Tällaisia ovat mm. jonkin materiaalin lukeminen, videon katsominen jne. Käytä siis yhteinen aika viisaasti. 

Kannattaa myös varmistaa tehtävien saavutettavuus, vaikka opetusryhmästä kukaan ei olisi minkäänlaisen tuen tarvetta ilmaissut: tietyt oppimisen haasteet ovat yleisiä korkeakouluopiskelijoilla, ja tiedämme, että kaikki eivät pyydä tarvitsemaansa apua tai tukea.  

Tehtäviin voi tarjota vaihtoehtoisia suoritustapoja: se tukee mm. lukemisen ja kirjoittamisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden, ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteiden kanssa kamppailevia. Opettajan jousto esim. palautuspäivämäärissä voi olla tärkeä tukimuoto joillekin. Yhtä tärkeää on huomioida oppimisen ja opettamisen monikanavaisuus: useaan aistiin tukeutuva informaatio jättää pysyvämmän muistijäljen, ja tällaisen informaation jakaminen hyödyttää erilaisia oppijoita, ja etenkin opiskelijoita, joilla on jonkin aistin alenema tai vamma. Opettajan on hyvä myös tuntea oppimisen tuen välineet ja työkalut, ja kertoa niistä ja niiden käytöstä opiskelijoille. 

OPPIMISHAASTEKOHTAISET OHJEET JA SUOSITUKSET 

Seuraavaksi käymme läpi oppimishaastekohtaisia ohjeita ja suosituksia.  

Lukemisen ja kirjoittamisen haasteissa hyötyä on opettajan tuesta, joka muistuttaa opiskelijaa hänen vahvuuksistaan ja asioiden priorisoimisesta. Luku- ja kirjoitustehtävien pilkkominen osiin auttaa tekemään niistä helpommin lähestyttäviä. 

Keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteita voi lieventää käsillä tekeminen oppitunnin aikana. Anna siis opiskelijoille lupa käyttää ”hypistelyesineitä” tai tehdä käsitöitä tunnilla. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteita voi helpottaa luomalla opetusryhmässä salliva ja kannustava työskentelyilmapiiri. Pienryhmien muodostuksessa voi kuunnella opiskelijoiden toiveita, mutta samalla viestiä, että kaikkiin ryhmiin saa liittyä, jos omia kavereita ei opetusryhmässä ole. Muista, että ryhmien pysyvyys voi olla tärkeää osalle opiskelijoista. Myös kameran käytön vapaaehtoisuus voi olla joillekin ahdistusta vähentävä tekijä. 

Mielen hyvinvointia voi tukea pyytämällä opiskelijoita kertomaan kahdenkeskisesti haasteistaan. Siinä auttaa turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen. Nuorilla aikuisilla ajan ja suurten materiaalikokonaisuuksien hallinta ovat vielä kehittyviä taitoja, ja niiden puute saattaa aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Opettajan on hyvä tiedostaa tämä ja esittää siksi kurssin aikataulu ja tavoitteet selkeästi.     

Fyysisesti ja motorisesti rajoitteiset opiskelijat saattavat hyötyä siitä, että oppitunnilla saa liikuskella, ja että opetustuokion aikana on taukoja. Joitakin saattaa auttaa kameran sulkeminen etäoppitunneilla. Jaettavan materiaalin ja tehtävien saavutettavuutta pitää pohtia opiskelijalähtöisesti: tekstien tulee olla luettavissa ruudunlukijalla, kuville pitää kirjoittaa kuvailutekstit ja täytyy muistaa, että interaktiivisissa tehtävissä hiiren käyttö voi joillekin olla mahdotonta.  

Kaikki oppijat kaipaavat opettajalta ymmärrystä, empatiaa ja hellää ohjaamista. Hyvän ja luottamuksellisen suhteen luomiseen opiskelijan kanssa riittää, että opettaja kertoo jotain arkista itsestään ja osoittaa olevansa kiinnostunut opiskelijoidensa oppimisesta ja hyvinvoinnista.    

KIITOS!  

Tämän materiaalin tarjoaa FINELCin 2digi2-hankkeen Special Needs -ryhmä. 

Tämä teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (CC BY-NC-SA 4.0).  

I den här videon har vi sammanställt några minimirekommendationer för att underlätta planeringen av tillgänglig undervisning. En del av rekommendationerna gäller all undervisning och en del av rekommendationerna är uppdelade enligt olika typer av inlärningssvårigheter.

REKOMMENDATIONER SOM GÄLLER ALL UNDERVISNING

Att material publiceras i förväg på kursplattformen hjälper alla studenter. Tydliga och tillgängliga instruktioner, oavsett om det gäller uppgifter eller genomförande av kurs, gagnar alla studenter. Om en student trots alla tydliga instruktioner inte förstår vad som menas eller vad som ska göras är det bra om du som lärare är tillgänglig eller att studenten åtminstone kan nå dig.

Det är av vikt att reservera tillräckligt med tid för uppgifter, prov, reflektion och inlärning. Under gruppmöten lönar det sig att undvika sådana uppgifter som studenten kan göra självständigt, såsom till exempel att läsa material eller att se på en video. Använd den gemensamma tiden klokt.

Att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga är också viktigt, även om ingen i gruppen har uttryckt behov av stöd. Vissa utmaningar med inlärningen är vanliga bland högskolestudenter. Vi vet att alla studenter inte ber om hjälp och stöd fastän de skulle behöva det.

Du kan erbjuda olika alternativa sätt att utföra uppgifter. Detta hjälper till exempel dem som har svårigheter med att läsa och skriva, att koncentrera sig eller att reglera uppmärksamheten. Även de som har problem med social interaktion kan ha nytta av olika alternativa prestationssätt. Att läraren har en flexibel syn på till exempel inlämningsdatum kan utgöra en viktig form av stöd för några studenter. Det är lika viktigt att använda många olika kanaler i kommunikationen i undervisnings- och inlärningssituationer. En sådan information som stöder flera olika sinneskanaler är till nytta för studenter med särskilda behov eller för studenter med nedsatt förmåga i något sinne. Det är också bra om läraren känner till olika verktyg och hjälpmedel som stöder inlärning och kan informera studenterna om dessa.

RÅD OCH REKOMMENDATIONER FÖR OLIKA TYPER AV UTMANINGAR

I det följande går vi igenom instruktioner och rekommendationer med hjälp av vilka du kan stöda studenter med olika utmaningar.

I fråga om studenter med läs- och skrivsvårigheter kan du som lärare hjälpa genom att påminna dem om vilka styrkor som de har. Därtill lönar det sig att berätta att det är viktigt att prioritera sina uppgifter. Att spjälka upp läs- och skrivuppgifter i mindre delar kan göra uppgifterna mer tillgängliga.

Utmaningar med koncentration och uppmärksamhet kan underlättas genom att erbjuda några aktiviteter där studenterna får skapa med händerna. Låt studenterna använda stressbollar eller andra föremål som de kan pilla på eller låt dem göra handarbeten på lektionerna.

En inkluderande och uppmuntrande miljö i gruppen hjälper dem som har problem med social interaktion. När du bildar olika smågrupper kan du beakta studenternas önskemål. På samma gång ska du dock informera studenterna om att alla är välkomna i alla smågrupper om man inte råkar ha några vänner i gruppen. För en del studenter är det viktigt att grupperna är desamma varje gång. Att det är frivilligt att ha kameran på under distansundervisning kan minska ångesten för några.

Du kan stöda studenters psykiska välmående genom att be studenterna berätta om sina utmaningar i diskussioner på tumanhand. Att skapa en trygg och accepterande atmosfär hjälper. Förmågan att kunna hantera tid och stora mängder material är en färdighet som fortfarande utvecklas hos unga vuxna. Detta kan i sin tur orsaka stress och ångest. Det är således viktigt att läraren är medveten om detta och därför är det skäl att presentera kursens tidtabell och mål på ett tydligt sätt.

Studenter med fysiska och motoriska nedsättningar kan ha nytta av att kunna röra på sig under lektionen och att det finns pauser i undervisningen. För någon är det nyttigt att kunna stänga av kameran i distansundervisning. Det material som delas ut och de uppgifter som ska göras måste vara tillgängliga för studenten. Texter bör kunna läsas med hjälp av skärmläsare och bilder måste förses med alternativa texter. Dessutom ska man komma ihåg att användning av mus i interaktiva uppgifter kan vara omöjlig för några studenter.

Alla studenter behöver förståelse och empati. Det är av vikt att de behandlas och handleds på ett ömsint sätt. Om du som lärare berättar några vardagliga saker om dig själv och om du visar att du är intresserad av studenterna och deras inlärning och välmående kan du skapa en bra och förtroendefull relation med studenterna.

TACK!

Det är vi i Finelcs 2Digi2-projekt, i gruppen special needs som har utarbetat det här materialet.

Den här texten är licenserad med Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).