Support for reading and writing

Download the slideshow (PDF)

TEXT EQUIVALENT FOR THE VIDEO “SUPPORT FOR READING AND WRITING”

GENERAL

Challenges related to reading and writing have also increased among university students. According to our surveys and interviews, about 14% of students face some challenges in reading and writing. Among them, 67% have not sought help or support, and 54% have some other learning challenges.

However, 71% of those struggling with dyslexia are given some learning facilitation supports. Some students are aware of and can respond to their challenges using learned strategies and methods. These students need less support. However, some students have not received support in previous studies and may not recognize their challenges. They struggle with feelings of uncertainty and failure, which can be particularly pronounced in language and communication studies.

In the following slides, we discuss the manifestation of reading and writing difficulties and teachers’ methods to facilitate students’ work. We also highlight students’ views on their needs and familiar good practices.

HOW DIFFICULTIES MAY MANIFEST THEMSELVES?

Dyslexia can affect text production, understanding instructions, learning new words, and reading academic texts. This can hinder a student from writing text based on source materials and slow down work both in class as well as in exams. Concrete signs of dyslexia in a student’s produced text may include spelling errors, such as vowel changes and letter mix-ups, as well as phonetic spelling.

Reading challenges can affect study motivation, as the student finds the work laborious. Estimating the use of time and understanding task sequences may also be problematic. These difficulties further affect concentration, which can also be challenging.

Next, we will share teachers’ tips for supporting reading and writing.

TIPS FROM TEACHERS

Use audio files to facilitate the reading of longer texts. Read the text aloud and record it. Provide audio files on the learning platform to assist your students.

You can also offer a brief summary of the readable text paragraphs, outlining what each paragraph covers.

Remember that many aids, such as videos, subtitles, and audio files, help not only students with special needs but also other students.

For a student with dyslexia who reads slowly, providing instructions in advance helps, giving them time to internalize the instructions. Share materials in advance so that students can familiarize themselves with them, possibly print the texts before classes, and prepare for both written and oral tasks in advance – avoid at least asking students read long texts in class.

A student may benefit from extra time in exams. A larger task can possibly be divided into parts, offering multiple submission deadlines.

Clear instructions support all learners. Use plain language and simplify task instructions so that they do not contain complex instructions with subcategories. In Moodle, task instructions can be in both written and audio formats. All these methods help. Present the most important items first, also in task construction – first come the most important tasks, then the more in-depth tasks, so that if a student does not have time to complete all tasks, it is not so crucial.

Instead of a long text, the teacher can choose several shorter texts or break a long text into shorter, more easily manageable sections.

Introduce, for example, Word spell-check tool and the Read Aloud function, or remind your students about them.

If the learning objectives of the course allow the use of alternative performance assessment methods, consider them. These may include, for example, a classroom exam instead of an electronic exam, oral supplementation of a written assignment with teacher support, or oral discussion instead of a written task.

Many students with dyslexia already have certain ways and strategies to cope with challenging situations. However, they often need confirmation from the teacher that they are on the right track, that their strategy is correct, and that they can do it. Some students, however, do not recognize or admit their reading challenges. In such cases, the subtle instructions and working tips provided by the teacher are particularly important.

Here is one example of what a student hopes the teacher will consider in the course design and implementation.

WISHES AND COMMENTS FROM STUDENTS

“I would hope that the teacher pays attention to the fact that there are different ways to learn. For example, if you have to read a lot of scientific articles in a foreign language, the teacher can guide that certain parts of the article, such as the abstract, can be copied and translated using translation software. After this, it can be read, and then you can decide how relevant the article is.

It is important to teach compensation methods, since not everyone learns to be the same efficient readers.”

Here is a brief summary of actions that help students:

REMEMBER AT LEAST THESE

  • Give enough time for task completion and exam completion.
  • Publish materials in advance on the course platform.
  • Provide clear and simplified instructions for tasks and the course.
  • Consider multichannel learning – add audio files, repeat instructions, remind of support applications such as the Read Aloud feature.
  • Be understanding, support the student in their strengths, remind them to prioritize tasks, and offer alternative performance methods. Provide the student with the opportunity to contact you, even by email or in person.

ADDITIONAL INFORMATION AND LINKS

We have compiled links here that lead to the websites of providers of additional information and associations. You can find links to the material on our website list of links.

THANK YOU!

Thank you for your interest – we hope you found this brief summary helpful for teaching and interacting with students.

This material is provided by the Special Needs Group of the FINELC’s 2digi2 project.

This text is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

TEKSTIVASTINE VIDEOLLE ”LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN TUEKSI”

YLEISTÄ

Lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät haasteet ovat lisääntyneet myös korkeakouluopiskelijoiden joukossa.

Kyselyjemme ja haastattelujemme perusteella n. 14 prosentilla opiskelijoista on joitakin lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä haasteita. Heistä 67 % ei ole hakenut apua tai tukea, ja 54 %:lla on jokin muukin oppimisen haaste.

Lukivaikeuksien kanssa kamppailevista 71 %:lla on kuitenkin jokin tai joitakin oppimista helpottavia käytänteitä.

Osa opiskelijoista siis tietää ja tuntee haasteensa ja osaa reagoida niihin oppimillaan strategioilla ja menetelmillä. Näiden opiskelijoiden tuen tarve on pienempi. Osa opiskelijoista ei ole aikaisempien opintojen yhteydessä saanut tukea eikä välttämättä tunnista haasteitaan, vaan painii epätietoisuuden ja epäonnistumisen tunteiden kanssa. Monesti juuri kieli- ja viestintäopinnoissa nämä piirteet voivat korostua.

Seuraavissa dioissa kerromme lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien ilmenemisestä sekä opettajien keinoista, joilla opiskelijoiden työskentelyä voi helpottaa. Tuomme esille myös opiskelijoiden näkemyksiä heidän tarpeistaan ja heille jo tutuista hyvistä käytänteistä.

MITEN VAIKEUDET VOIVAT ILMETÄ?

Lukivaikeus voi vaikuttaa tekstin tuottamiseen, ohjeiden ymmärtämiseen, uusien sanojen oppimiseen, kuten myös akateemisen tekstin lukemiseen, minkä vuoksi opiskelija ei pysty kirjoittamaan lähdemateriaaleihin pohjautuvaa tekstiä. Se myös hidastaa työskentelyä sekä tunneilla että tentissä, ja opiskelijan pitää aina varata enemmän aikaa itsenäiseen työskentelyyn.

Konkreettisesti lukivaikeus näkyy opiskelijan tuottamassa tekstissä. Siinä voi olla kirjoitusvirheitä, esimerkiksi vokaalien vaihtumista ja kirjainten sekoittumista sekä ääntämisen mukaista kirjoitusasua.

Lukemisen haasteet voivat vaikuttaa opiskelumotivaatioon, koska opiskelija kokee työskentelyn raskaaksi. Myös ajankäytön arviointi ja tehtäväkokonaisuuksien hahmottaminen voivat olla vaikeita. Hankaluudet vaikuttavat edelleen keskittymiseen, joka sekin voi olla haastavaa.

Seuraavaksi kerromme opettajien vinkkejä lukemisen ja kirjoittamisen tukemiseen.

TOIMINTAVINKKEJÄ OPETTAJILTA

Käytä äänitiedostoja apuna varsinkin pidempien tekstien lukemisen helpottamiseksi. Lue teksti ääneen ja tallenna se.

Lisää äänitiedosto oppimisalustalle opiskelijoiden avuksi.

Voit myös tarjota luettavan tekstin kappaleista lyhyen koosteen, yhteenvedon siitä, mitä kappale käsittelee. 

Muista, että monet apukeinot, kuten videot, tekstitys ja äänitiedostot, auttavat myös muita opiskelijoita, eivät pelkästään niitä, joilla on erityistarpeita. 

Opiskelijaa, jolla on lukivaikeus ja joka lukee hitaammin, auttaa, kun ohjeet annetaan etukäteen, niin että hänellä on aikaa sisäistää ohjeet. Jaa materiaalit ennakkoon, jotta opiskelija voi tutustua niihin, ja vaikkapa tulostaa tekstit itselleen ennen tunteja ja valmistautua sekä kirjallisiin että suullisiin tehtäviin etukäteen – vältä ainakin pitkien tekstien luettamista tunneilla.  

Opiskelija voi hyötyä siitä, että hän saa lisäaikaa tentissä. Isomman tehtävän voi mahdollisesti pilkkoa osiin, jolloin voi tarjota useamman palautuspäivämäärän.

Selkeät ohjeet tukevat kaikkia oppijoita. Käytä siis selkokieltä ja yksinkertaista tehtävänannot niin, että ne eivät sisällä monipolvisia ohjeita eri alakategorioineen, Moodlessa tehtävien ohjeet voivat olla sekä kirjoitetussa että äänitetyssä muodossa. Nämä kaikki auttavat.  Tärkeimmät asiat on hyvä esittää ensin, näin myös tehtävien rakentamisessa – ensin tulevat tärkeimmät tehtävät, sitten syventävämmät tehtävät, joten jos opiskelija ei ehdi tehdä kaikkia tehtäviä loppuun, se ei haittaa.

Pitkän tekstin sijaan opettaja voi valita useamman lyhyemmän tekstin tai pilkkoa pitkän tekstin lyhyempiin, helpommin käsiteltäviin osiin.

Esittele esim. Wordin oikolukutyökalu ja Wordin Lue ääneen -toiminto, tai muistuta niistä.

Jos opintojakson osaamistavoitteet mahdollistavat vaihtoehtoisten suoritustapojen käyttämisen, harkitse niitä. Näitä voivat olla esim. luokkatentti sähköisen tentin sijaan, kirjallisen tuotoksen suullinen täydentäminen opettajan tukemana tai suullinen keskustelu kirjoitetun tehtävän sijaan.

Monilla opiskelijoilla, joilla on lukivaikeus, on jo olemassa tiettyjä tapoja, toimintastrategioita, joiden avulla he ovat oppineet selviytymään haastavista tilanteista. Usein he kuitenkin tarvitsevat opettajalta vahvistusta siihen, että he ovat oikealla tiellä, että heidän käyttämänsä strategia on oikea ja että he kyllä osaavat. Osa opiskelijoista ei kuitenkaan tunnista tai tunnusta lukemisen haasteitaan, tällöin opettajan antamat hienovaraiset ohjeet ja työskentelyvinkit ovat erityisen tärkeitä. 


Tässä on yksi esimerkki siitä, mitä opiskelija toivoo opettajan huomioivan kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa.

OPISKELIJOIDEN TOIVEITA JA KOMMENTTEJA

”Toivoisin, että opettaja kiinnittäisi huomiota siihen, että on erilaisia tapoja oppia. Esimerkiksi, jos pitää lukea paljon tieteellisiä artikkeleita vieraalla kielellä, voi opettaja opastaa, että tietyt artikkelin osat, esim. abstraktin, voi kopioida ja kääntää käännösohjelmalla, lukea ja sen jälkeen päättää kuinka relevantti artikkeli on.  

Kompensointikeinoja on tärkeä opettaa myös, sillä kaikki eivät opi olemaan samanlaisia tehokkaita lukijoita.”

Tässä lyhyt yhteenveto opiskelijaa auttavista toimista:

MUISTA AINAKIN NÄMÄ   

  • Anna riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen ja tentin suorittamiseen
  • Julkaise materiaalit etukäteen kurssialustalla
  • Anna selkeät ja yksinkertaistetut ohjeet tehtäviin ja kurssin kulkuun
  • Huomioi monikanavaisuus – lisää äänitiedostoja, kertaa ohjeita, muistuta tukisovelluksista kuten Ääneenlukijasta
  • Ole ymmärtäväinen, tue opiskelijaa hänen vahvuuksissaan, muistuta asioiden priorisoinnista ja tarjoa vaihtoehtoisia suoritustapoja. Tarjoa opiskelijalle mahdollisuutta ottaa yhteyttä sinuun, vaikka sähköpostitse, tai tapaa hänet henkilökohtaisesti.

LISÄTIETOA JA LINKKEJÄ

Olemme koonneet tähän linkkejä, jotka vievät lisätietoa tarjoavien toimijoiden ja yhdistysten sivustoille. Linkit materiaalin pariin löydät sivustomme linkkikoosteesta.

KIITOS!

Kiitos mielenkiinnostasi – Toivottavasti sait tästä lyhyestä koonnista apua opetukseen ja opiskelijoiden kohtaamiseen.

Tämän materiaalin tarjoaa FINELCin 2digi2-hankkeen Special Needs -ryhmä.

Tämä teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (CC BY-NC-SA 4.0). 

HUR KAN DU STÖDA STUDENTERS LÄSANDE OCH SKRIVANDE?

ALLMÄNT

Läs- och skrivsvårigheter har ökat även bland högskolestudenter. Våra enkäter och intervjuer visar att ca 14 % av de svarande upplever någon form av utmaningar relaterade till läsande och skrivande. 67 % av studenterna i vår enkät har inte sökt någon hjälp eller något stöd och 54 % av respondenterna uppger sig ha några andra utmaningar med inlärningen.

Av dem som kämpar med läs- och skrivsvårigheter har 71% utvecklat några strategier eller metoder som underlättar inlärningen. En del av studenterna är alltså medvetna om sina utmaningar och kan tackla dem med hjälp av de strategier eller metoder som de har lärt sig. Dessa studenter behöver mindre stöd. Andra studenter har inte fått något stöd alls i sina tidigare studier, och de kan eventuellt inte identifiera sina utmaningar utan kämpar med olika känslor av osäkerhet och misslyckande. Sådana här drag kan ofta spela en framträdande roll i språk- och kommunikationsstudier.

I det följande berättar vi om hur läs- och skrivsvårigheterna tar sig uttryck. Vi berättar även om olika metoder som lärarna kan använda för att underlätta studenternas arbete. Därtill lyfter vi fram studenternas synpunkter på vilka behov som de har och vilka metoder eller knep de redan är medvetna om.

HUR TAR SIG SVÅRIGHETERNA UTTRYCK?

Lässvårigheter inverkar på hur man producerar text, hur man förstår instruktioner, hur man lär sig nya ord samt på hur man läser en akademisk text. Detta gör att studenten inte kan skriva en text som baserar sig på material från olika källor. Det orsakar också att arbetet går långsammare på lektioner och i tentamen, och studenten måste alltid reservera mera tid för självständigt arbete.

Lässvårigheter syns i den text som studenten producerar. Det kan finnas stavfel, till exempel så att vokaler byter plats, att bokstäver förväxlas eller att ord stavas såsom de uttalas. Utmaningarna med att läsa kan inverka på studiemotivationen eftersom studenten upplever att arbetet är tungt. Det kan även vara svårt för studenten att bedöma tidsanvändningen och få en helhetsuppfattning om uppgiften. Svårigheterna påverkar i sin tur koncentrationen, vilket också kan vara utmanande.

I det följande finns några tips som lärarna i vår undersökning har gett. Med hjälp av dessa kan man stöda studenter med läs- och skrivsvårigheter.

LÄRARNAS TIPS

Använd ljudfiler, speciellt för att göra det lättare för studenterna att läsa längre texter. Läs texten högt och spela in den. Ladda upp ljudfilen på kursplattformen (till exempel i Moodle) som hjälp för studenterna. Vid behov kan du lägga till korta sammanfattningar, till exempel en kort översikt över vad varje stycke i texten handlar om.

Kom ihåg att många hjälpmedel, såsom videor, textning, ljudfiler, hjälper också andra studenter, inte bara de med särskilda behov.

För en student som har lässvårigheter och som läser långsammare är det nyttigt att få instruktionerna på förhand så att hen har tid på sig att förstå dem. Dela ut material i förväg så att studenten kan bekanta sig med materialet och till och med skriva ut texterna före lektionerna och förbereda sig för både skriftliga och muntliga uppgifter på förhand. Åtminstone lönar det sig att undvika att studenterna måste läsa långa texter på lektionerna.

Det kan hjälpa studenten att hen får förlängd tid i tentamen och att större uppgifter kan ha flera olika inlämningsdatum. Det kan också vara bra att en större uppgift kan delas upp i mindre delar.

Tydliga instruktioner hjälper alla. Använd alltså lättläst språk och förenkla uppgiftsbeskrivningarna så att de inte innehåller komplicerade instruktioner med olika underkategorier. I Moodle kan det även finnas inspelade instruktioner vid sidan av skriftliga instruktioner. Alla dessa tips kan vara till hjälp.

Det lönar sig att presentera de viktigaste sakerna först, också när du gör olika uppgifter. De viktigaste uppgifterna ska komma först. Därefter följer mera fördjupade uppgifter. Så om studenten inte hinner slutföra alla uppgifter, är det inte så farligt. I stället för en lång text kan du som lärare välja flera kortare texter eller så kan du dela upp en lång text i mindre, lättare hanterbara delar.

Kom ihåg att påminna studenterna om eller introducera dem i stavningskontrollen och Läs upp-funktionen i Word. Om kursens inlärningsmål tillåter användningen av alternativa prestationssätt lönar det sig att överväga dem. Olika alternativa sätt kan vara till exempel en tentamen i klassrum i stället för en elektronisk tentamen eller att muntligt kunna komplettera en skriftlig uppgift till läraren. Ett annat alternativ är att ha en muntlig diskussion i stället för en skriftlig uppgift.

Många studenter med lässvårigheter har redan utvecklat vissa specifika metoder och handlingsstrategier för att kunna hantera utmanande situationer. Det de ofta behöver är bekräftelse från läraren så att de vet att de är på rätt spår. Studenterna vill få bekräftelse på att den strategi som de använder är rätt och att de nog klarar sig och att de kan. En del av studenterna känner dock inte igen att de har några utmaningar med att läsa eller de erkänner inte att de har problem. I sådana fall är lärarens diskreta råd särskilt viktiga.

STUDENTERNAS ÖNSKEMÅL OCH KOMMENTARER

Här följer ett exempel på vad en student önskar att läraren ska ta hänsyn till i planeringen och genomförandet av kursen.

”Jag önskar att läraren beaktar att det finns olika sätt att lära sig. Till exempel om man måste läsa många vetenskapliga artiklar på ett främmande språk, kan läraren hjälpa och instruera studenterna om att vissa delar av en vetenskaplig artikel, såsom till exempel abstraktet, kan man kopiera och sedan översätta med hjälp av ett översättningsprogram. Därefter kan man läsa den översatta texten och på basis av den bestämma hur relevant artikeln är. Det är också viktigt att lära ut olika kompensationsmetoder eftersom alla inte lär sig att läsa texter på ett lika effektivt sätt.”

I det följande hittar du en kort sammanfattning av olika åtgärder som hjälper studenten

KOM IHÅG ÅTMINSTONE FÖLJANDE RÅD

1. Ge tillräckligt med tid för att utföra uppgifter och genomföra tentamen.

2. Publicera materialen i förväg på kursplattformen.

3. Ge tydliga och förenklade instruktioner för uppgifter och för genomförande av kursen.

4. Använd flera olika kanaler och verktyg. Använd ljudfiler, upprepa instruktioner, påminn om stödapplikationer, såsom Läs upp-funktionen.

5. Var tillmötesgående, stöd studenten med hens styrkor, påminn om prioritering och berätta om alternativa prestationssätt. Erbjud studenten möjlighet att ta kontakt med dig via e-ost eller att komma och träffa dig personligen.

LÄNKAR OCH TILLÄGGSINFORMATION

Avslutningsvis har vi samlat in några länkar till olika aktörers eller föreningars sidor.

ESOK – Ta hänsyn till läs- och skrivsvårigheter i högskolestudier

Celianet

Celianet – Hjälpmedel för att lyssna och läsa

Celianet – Skönlitteratur

Lukihäiriö.fi – Dyslexi.fi

Kuntoutussäätiö – Stiftelsen för rehabilitering

TACK!

Tack för ditt intresse. Hoppas den här korta sammanställningen hjälper dig med undervisningen och mötet med studenterna.

Det är vi i arbetsgruppen 2Digi2/Special needs som har utarbetat det här materialet.

Den här texten är licenserad med Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).