Support for mental well-being

TEXT EQUIVALENT FOR THE VIDEO “SUPPORT FOR MENTAL WELL-BEING”

GENERAL INFORMATION ON MENTAL WELL-BEING AND STRAIN

Challenges related to the mental well-being of students have increased in recent years. The period of online education during the pandemic posed difficulties for many students. Independent study, isolation, and the subsequent fading of social relationships have led to anxiety and loneliness for many students. Increased pressure to perform well in studies and the typical fragmentation of the current era can also result in exhaustion, with an increasing number of students experiencing depression. While our student survey did not specifically assess mental health challenges, teacher interviews highlighted this theme. In other sources, such as the THL 2021 report, depression has been found in 13% and psychological strain in as much as 35% of university students.

In this presentation, we discuss general mental health issues or challenges faced by students. However, it is essential to note that teachers must also take care of their own well-being. It is crucial that teachers are aware of the support measures available to their students and can guide students to seek help when necessary.

Diagnosing depression and other mental health issues can be challenging, and individuals may be hesitant, fearful, or unable to seek help, or they may not receive assistance even if they try.

How can teachers know that a student is facing mental well-being challenges?

HOW CAN MENTAL HEALTH PROBLEMS AFFECT STUDYING?

Mental health issues of students can impact their studies in various ways. They may appear as underachievement but also as overachievement. Even an active student may have poor mental health but may cover it up by excelling in their studies.

Most often, mental health challenges are visible through underperformance. Students may accumulate many absences, and assignments may go unsubmitted. A student may experience frustration and even display aggressive behaviour. In class, a student may express outbursts, affecting the entire group and its work, making it essential to address the issue with the student.

STUDENT WISHES

In the open responses of our student survey, students expressed various wishes to reduce their load and support their well-being. They hope that teachers would be flexible with course deadlines when needed. Encouraging feedback received during the course motivates them to complete assignments carefully, showing that the teacher is interested in their progress. Overall, students wish for easy accessibility to the teacher throughout the course.

According to students, model answers that help them understand expectations in each task also facilitate task completion. In online classes, students prefer engaging activities, discussions, and the opportunity to ask questions. Otherwise, they find recorded lectures more preferable. Students also advocated possibilities for small group meetings, even in online courses. Peer support and experiences of community are essential factors for many in terms of well-being.

One respondent in our survey suggested using shared time wisely. Avoiding independent tasks in group sessions, such as reading materials or watching videos, was recommended. However, some students find it challenging to complete independent reading tasks, making it necessary to dedicate time to them during the session. Therefore, it is good to use varying teaching methods even within the same course.

HOW CAN TEACHERS SUPPORT THE MENTAL WELL-BEING OF THEIR STUDENTS?

When meeting students, creating a confidential atmosphere is crucial. Comments from students highlighted that teachers sharing their experiences, mishaps, and aspects related to family or free time contribute to creating a trusting atmosphere between the student, teacher, and the whole group.

When a student feels safe, it is easier for them to discuss challenging issues. Before the course begins, a teacher can send a survey to students, asking them to share potential challenges or contact the teacher via email.

Throughout the course, during and after classes, the teacher should be available for students, allowing them to discuss their concerns either in the classroom or during online sessions. Often, just being able to express and share concerns with someone who listens helps the student.

If a dialogue opens, the teacher can assist the student in creating schedules and dividing the tasks into smaller units. Feedback is essential for students; it should be provided frequently and in an encouraging manner.

REMEMBER AT LEAST THESE

Mental well-being can be promoted through small actions and personal example. Remember these things when encountering students:

 • Be present and accessible.
 • Allow students to contact you.
 • Give students enough time and be flexible when necessary.
 • Publish materials in advance on the course platform.
 • Provide clear and simplified instructions for assignments and the course flow.

ADDITIONAL INFORMATION

At the end, we have compiled information from organizations providing further information on this topic. Links to the material can be found in our link list on our website.

THANK YOU!

Thank you for watching our presentation. We hope you found it helpful and supportive, offering tips for your work. This material is provided by the Special Needs group of the 2digi2 project at FINELC.

This text is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

YLEISTÄ MIELEN HYVINVOINTIIN JA PAHOINVOINTIIN LIITTYEN

Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet viime vuosien aikana. Korona-ajan etäopetus oli monelle opiskelijalle vaikeaa aikaa. Itsenäinen opiskelu, eristäytyminen ja sitä kautta kaverisuhteiden hiipuminen on johtanut monen opiskelijan kohdalla ahdistuneisuuteen ja yksinäisyyteen. Myös esimerkiksi kasvaneet paineet opinnoissa suoriutumisesta sekä nykyajalle tyypillinen sirpaleisuus voivat aiheuttaa opiskelijoissa uupumusta, ja yhä useampi opiskelija potee myös masennusta. Kyselytutkimuksemme opiskelijoille ei varsinaisesti kartoittanut mielenterveyden haasteita, mutta opettajahaastatteluissa teema nousi esille. Muissa aineistoissa esim. masennusta on todettu 13 %:lla ja psyykkistä kuormittumista peräti 35 %:lla korkeakouluopiskelijoista (THL 2021).

Tässä esityksessä puhumme yleisesti opiskelijoiden mielenterveysongelmista tai mielen hyvinvoinnin haasteista. Tässä haluamme kuitenkin muistuttaa, että opettajan on huolehdittava myös omasta hyvinvoinnistaan. On siis tärkeää, että opettaja tuntee oman oppilaitoksensa opiskelijoille tarkoitetut tukitoimet, ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijan tuen ääreen.

Masennuksen ja muidenkin mielenterveysongelmien diagnosointi voi olla vaikeaa, ja voi myös olla niin, että henkilö ei halua, uskalla tai osaa hakea apua, tai hän ei saa apua, vaikka yrittäisikin sitä hakea.

Mistä opettaja voi tietää, että opiskelijalla on mielen hyvinvoinnin haasteita?

MITEN MIELENTERVEYDEN ONGELMAT VOIVAT VAIKUTTAA OPISKELUUN?

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa opiskeluun monella tapaa. Ne voivat ilmetä alisuoriutumisena, mutta myös ylisuoriutumisena. Aktiivisenkin opiskelijan mielenterveyden tila voi olla heikko, mutta hän voi peittää sen olemalla supersuoriutuja.

Useimmiten mielenterveyden haasteet kuitenkin näkyvät alisuoriutumisena. Opiskelijalle voi kertyä paljon poissaoloja ja tehtävät voivat jäädä palauttamatta.

Opiskelija voi kokea turhautumista ja hän voi käyttäytyä jopa aggressiivisesti. Oppitunneilla opiskelija voi saada esim. raivokohtauksia. On ymmärrettävää, että tällainen käytös vaikuttaa koko ryhmään ja ryhmän työskentelyyn, ja siksi asiaa pitää käsitellä opiskelijan kanssa.

MITÄ OPISKELIJAT TOIVOVAT?

Opiskelijakyselymme avoimissa vastauksissa opiskelijat esittivät monenlaisia toiveita kuormituksensa vähentämiseksi ja hyvinvointinsa tukemiseksi. He toivovat, että opettaja joustaisi tarvittaessa kurssisuoritusten ja tehtävien palautusaikojen kanssa. He kertoivat, että kurssin aikana saatu kannustava palaute motivoi heitä tekemään tehtäviä huolella. Palaute kertoo siitä, että opettaja on kiinnostunut tehtävien edistymisestä. Muutenkin opiskelijat toivovat, että opettaja olisi kurssin aikana helposti tavoitettavissa.  

Tehtävien tekemistä helpottavat opiskelijoiden mukaan myös mallivastaukset, jotka auttavat opiskelijoita hahmottamaan, mitä heiltä odotetaan kussakin tehtävässä.  

Etätunneilla opiskelijat tekisivät mieluusti osallistavia tehtäviä, keskustelisivat ja esittäisivät kysymyksiä. Muutoin itsenäisesti katsottava, nauhoitettu luento olisi toivottavampi. Opiskelijat peräänkuuluttivat mahdollisuuksia pienryhmätapaamisiin myös etäkursseilla. Vertaistuki ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta monille tärkeitä tekijöitä.

Kyselyssämme eräs vastaajista toivoi, että yhteinen aika käytettäisiin viisaasti. Tällöin tulisi välttää ryhmätapaamisissa sellaisia tehtäviä, jotka opiskelijat voisivat tehdä itsenäisesti. Tällaisia ovat mm. jonkin materiaalin lukeminen, videon katsominen jne. Toisaalta joidenkin opiskelijoiden on haastavaa saada itsenäisiä lukemistehtäviä tehtyä, jolloin on nimenomaan tarpeen käyttää aikaa niihin tunnilla. Samat toimintatavat eivät siis palvele kaikkia. Tämän vuoksi onkin hyvä, että saman kurssin sisälläkin käytämme erilaisia opiskelumetodeja. 

Mitä opettaja voi sitten tehdä opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseksi?

MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ?

Opiskelijoiden kohtaamisessa luottamuksellisen ilmapiirin luominen on ensiarvoisen tärkeää. Opiskelijoiden kommenteissa nousi esille se, että opettajan kertomat omat kokemukset ja kommellukset ja esim. perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat luovat osaltaan luottamuksellista ilmapiiriä opiskelijan ja opettajan ja koko ryhmän välille.

Kun opiskelija saa tuntea olonsa turvalliseksi, hänen on myös helpompi ottaa esille asioita, jotka ovat hänelle haastavia.

Opettaja voi jo ennen kurssin alkua lähettää kyselyn opiskelijoille, ja pyytää siinä heitä joko kertomaan mahdollisista haasteistaan tai ottamaan yhteyttä esim. sähköpostitse.

Kurssin kuluessa, tuntien aikana ja tuntien jälkeen opettaja voi olla tavoitettavissa niin, että opiskelija voi jäädä juttelemaan asioistaan, joko opetustilaan tai etäopetussessioon. Usein jo se, että saa sanottua, kerrottua asioista, ja se, että joku kuuntelee, auttaa opiskelijaa.

Jos keskusteluyhteys aukeaa, opettaja voi auttaa opiskelijaa esim. aikataulujen laatimisessa ja tehtävien pilkkomisessa pienempiin kokonaisuuksiin. Palaute on opiskelijoille tärkeää eli sitä tulisi antaa useasti, ja kannustavasti.

MUISTA AINAKIN NÄMÄ​

Mielen hyvinvointia voi siis edistää pienin keinoin omalla toiminnallaan ja esimerkillään. Muista siis nämä asiat, kun kohtaat opiskelijoita

 • Ole läsnä ja tavoitettavissa
 • Anna opiskelijalle mahdollisuus ottaa yhteyttä sinuun.
 • Anna opiskelijalle riittävästi aikaa, ja jousta tarvittaessa.
 • Julkaise materiaalit etukäteen kurssialustalla.
 • Anna selkeät ja yksinkertaistetut ohjeet tehtäviin ja kurssin kulkuun.

LISÄTIETOA

Tähän loppuun olemme koonneet lisätietoa tarjoavia toimijoita. Linkit materiaalin pariin löydät sivustomme linkkikoosteesta.

KIITOS!

Kiitos, kun seurasit esitystämme, toivottavasti sait siitä apua ja tukea ja vinkkejä omaan työhösi. Tämän materiaalin tarjoaa FINELCin 2digi2-hankkeen Special Needs -ryhmä.

Tämä teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (CC BY-NC-SA 4.0). 

ALLMÄNT OM PSYKISKT VÄLMÅENDE OCH ILLAMÅENDE

Nuförtiden har allt fler studenter problem med sin mentala hälsa. Distansundervisningen under coronapandemin var en svår period för många studenter. Studier på egen hand, isolering och svårigheten med att behålla befintliga vänskapsrelationer har orsakat ångest och ensamhet hos många studenter. Även ökade krav på studieprestationer och det att dagens värld känns så splittrad kan leda till utmattning. Allt fler studenter är dessutom deprimerade. Vår enkät för studenter fokuserade inte direkt på utmaningarna med mental hälsa men de intervjuade lärarna tog upp temat. Det finns andra undersökningar som visar att 13% av högskolestudenterna lider av depression. Så mycket som 35% av studenterna känner sig psykiskt belastade (THL 2021).

I den här presentationen talar vi allmänt om studenternas mentala ohälsa och om utmaningarna med psykiskt välbefinnande. Vi vill dock här påminna om att det är viktigt att läraren också tar hand om sitt eget välmående. Det är därför viktigt att läraren är medveten om vilka stödåtgärder som finns för studenterna vid den egna högskolan, och att läraren kan vid behov hjälpa och handleda studenterna så att de får rätt stöd.

Att diagnostisera depression eller andra problem med den mentala hälsan kan vara svårt. Det kan också vara så att personen inte vill, inte vågar eller inte kan söka hjälp eller att hen inte får hjälp även om hen försöker få hjälp.

Hur kan läraren veta om studentens utmaningar med mentalt välmående?

HUR KAN UTMANINGARNA MED PSYKISK HÄLSA INVERKA PÅ STUDIERNA?

Studenternas mentala ohälsa kan påverka studierna på många olika sätt. Det kan hända att studenten antingen underpresterar eller att studenten är överpresterande. Även en aktiv student kan ha svag psykisk hälsa men hen döljer det genom att vara överpresterare. Det är dock vanligast att mentala hälsoutmaningar syns som underprestation. Studenten har hög frånvaro och hen lämnar inte in några uppgifter. Studenten kan känna sig frustrerad och kan till och med bete sig aggressivt. Under lektionerna kan studenten till exempel få utbrott. Ett sådant här beteende påverkar förstås hela gruppen och gruppens arbete. Därför bör frågan diskuteras med studenten.

Vad kan läraren då göra för att stöda studentens mentala hälsa?

VAD KAN LÄRAREN GÖRA?

När du möter studenter är det ytterst viktigt att skapa en trygg och förtrolig atmosfär. Om du som lärare berättar om dina egna erfarenheter och misstag eller talar om saker som berör din familj eller fritid bidrar detta till att det skapas en förtrolig atmosfär i hela gruppen. Detta kom fram i studenternas enkätsvar.

När en student känner sig trygg är det också lättare för studenten att berätta om saker som hen upplever utmanande. Läraren kan redan före kursstarten skicka några frågor till studenterna och be dem antingen berätta om eventuella utmaningar eller kontakta läraren till exempel via e-post. Under kursens gång, under och efter lektioner kan läraren vara anträffbar så att studenten kan stanna för att prata om sina bekymmer eller problem. Eller så kan läraren stanna kvar i Zoom / Teams efter att lektionen är avslutad så att studenten får en möjlighet att prata om sina problem. Ofta hjälper det redan att studenten får säga sin sak och berätta om sina ärenden så att någon lyssnar.

Om ni lyckas med att få till stånd en dialog kan du som lärare hjälpa studenten till exempel med att skapa en tidsplan eller med att dela upp uppgifter i mindre delar. Det är viktigt för studenten att få feedback. Den bör ges ofta och på ett uppmuntrande sätt.

KOM IHÅG ÅTMINSTONE DET HÄR

Det är alltså möjligt att främja mental hälsa med hjälp av små åtgärder och genom ditt eget agerande. Här har vi listat de viktigaste sakerna som är bra att komma ihåg när du möter studenterna.

 • Var närvarande och tillgänglig.
 • Ge studenten möjlighet att kontakta dig.
 • Ge studenten tillräckligt med tid och var flexibel vid behov.
 • Publicera allt material i förväg på kursplattformen.
 • Ge tydliga och förenklade instruktioner för uppgifter och för kursens tidtabell.

LÄNKAR OCH TILLÄGGSINFORMATION

Till sist har vi gjort en sammanställning av olika organisationer som erbjuder hjälp och stöd.

YTHS / SHVS – Social ångest

YTHS / SHVS – Panikattacker och paniksyndrom

Mielenterveystalo.fi – Egenvårdsprogrammet för unga med ångest

Mielenterveystalo.fi – Egenvårdsprogrammet för unga med depression

Mielenterveystalo.fi – Depression hos unga

TACK!

Tack för att du följde med vår presentation. Hoppas att du fick hjälp, stöd och tips för ditt eget arbete. Det är vi i Finelcs 2Digi2-projekt, i gruppen special needs som har utarbetat det här materialet.

Den här texten är licenserad med Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).