Support for concentration

Download the slideshow (PDF)

TEXT EQUIVALENT FOR THE VIDEO “SUPPORT FOR CONCENTRATION AND ATTENTION”

In this presentation, we discuss how challenges with concentration and attention can manifest and what kind of support for concentration and attention would be beneficial for university and college students. This presentation has been produced by the Special Needs group of the 2digi2 project.

GENERAL INFORMATION FROM OUR SURVEY

Here, we present the results of our student survey.

18% of respondents identify themselves as having difficulties with attention and concentration, making it the most common challenge category in our dataset. (It is worth considering whether these challenges are particularly pronounced in online teaching, or if we are witnessing the harvest of the COVID years.) Of those, 77% have some other factor hindering learning, prompting the need to examine the relationship between these factors and challenges in attention and concentration (i.e., what causes what?).

An astonishing 90% of students in this category have not sought help or support for their challenges. 42% of these students report having some type of facilitative learning and study practices. But how do these challenges manifest themselves?

HOW DIFFICULTIES MAY MANIFEST THEMSELVES

Challenges with concentration and attention show up in various ways, and here are just a few examples. As a teacher, you may observe several of these. In online settings, a lapse in concentration may not be as evident as in face-to-face teaching but can be equally significant. If a student struggles to start their assignments, the issue may be more than just a busy student life or sheer laziness, as challenges in concentration often manifest themselves as problems related to time management. Additionally, work may be slow due to weaknesses in working memory and concentration. Weak executive function can also contribute to situations where a student cannot start because they cannot decide where to begin. While we often perceive concentration issues as general restlessness, it can be even more challenging to perceive these issues when a student withdraws into their own world. Especially in larger groups, it may be difficult to detect such behaviour. A student who enjoys being in their own world, may go completely unnoticed due to their silence, and learning challenges may only become apparent through delayed course performance or misunderstood instructions.

TIPS FROM TEACHERS

Teacher interviews highlighted several guidelines, and here are some of the most important ones. Needless to say, clarity is essential, and the course structure and scheduling, both for the course and assignment submissions, should be presented as clearly as possible. Instructions should be given in writing and orally, meaning instructions can be recorded as a video or audio file. Less is indeed more in course materials, because students facing concentration challenges can easily wander into the vast world of the Internet if link lists and additional materials are tempting. Focused materials, however, enable staying on the learning path. Additionally, it is good to clearly present the structure of each session at the beginning of the lesson. Since time management and starting can be challenging, reminders about time usage are beneficial. In addition to larger tasks, there should be smaller, shorter tasks to gradually build competence. Encouragement and empathy are crucial, as many students with concentration and attention difficulties have low self-esteem due to past learning and life experiences.

WISHES FROM STUDENTS

Many student wishes were expressed, and some are listed here. As seen, clarity and scheduling are highlighted once again. Because concentration easily wavers, even small breaks are essential, including those where students do not leave online teaching but engage in something completely different to awaken their brains. For example, body percussion karaoke to familiar music can be found online and may activate even more than a so-called empty break. Many students expressed a desire for lecture recordings, as it would allow them to revisit the material. Correct answers should be documented in writing on the learning platform, not just discussed orally. Oral task instructions are not sufficient; all instructions should be both oral and written. Variety in materials, tasks, and demonstrating competence were also emphasized. Clear and visually structured operational instructions were considered helpful; for instance, submission dates and course progress could be tabled for easier accessibility. Visual highlights and clear headings in textual materials were also deemed important.

REMEMBER AT LEAST THESE

The minimum suggestions presented here function as promoters of accessibility and should be kept in mind when creating course materials. Materials should be available in advance, alternative performance methods should be offered, instructions should be clear, and the multi-channel nature of all activities should be remembered, as well as understanding, empathy, and gentle guidance. Once again, sufficient time should be allocated for tasks, thinking, and learning.

ADDITIONAL INFORMATION AND TIPS

At the end, we have compiled information from organizations providing additional information on this topic. Links to the material can be found in our link list on the website. It is worth mentioning Celia Library to students, as it has been available to not only visually impaired individuals since 2016, and students in, for example, high schools may not have received information about this.

THANK YOU!

This presentation is provided by the Special Needs group of the 2digi2 project at Finelc.

This text is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).

Tässä esityksessä kerromme, miten keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet voivat ilmetä ja minkälaista keskittymisen ja tarkkaavuuden tukea olisi hyvä tarjota yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Tämän esityksen on tuottanut 2digi2-hankkeen Special Needs -ryhmä.

YLEISTÄ TIETOA KYSELYMME MUKAAN

Tässä kerromme opiskelijakyselymme tuloksista.

Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeuksia itsellään tunnistaa 18 % kyselyyn vastanneista, eli se on yleisin haastekategoria aineistossamme. (Voidaan pohtia korostuvatko nämä haasteet nimenomaan verkko-opetuksessa, vai näemmekö tässä koronavuosien satoa.) Heistä 77 %:lla on jokin muukin oppimista haittaava tekijä, ja onkin aiheellista tutkia näiden tekijöiden suhdetta tarkkaavuuden ja keskittymisen haasteisiin (eli mikä aiheuttaa mitäkin?).

Peräti 90 % opiskelijoista tässä kategoriassa ei ole hakenut apua tai tukea haasteisiinsa. 42 % opiskelijoista tässä kategoriassa ilmoittaa, että heillä on kuitenkin jokin tai joitakin oppimista ja opiskelua helpottavia käytänteitä. Miten nämä haasteet sitten ilmenevät?

MITEN VAIKEUDET VOIVAT ILMETÄ?​

Keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet ilmenevät monin eri tavoin ja tässä on esitetty vain muutamia niistä. Opettajana voi huomata useita näistä. Verkossa keskittymisen herpaantuminen ei ehkä näy yhtä selvästi kuin kasvokkain tapahtuvassa opetuksessa, mutta voi olla sitäkin merkitsevämpää. Jos opiskelija ei saa tehtäviään aloitettua, kyse voi siis olla muustakin kuin liian kiireisestä opiskelijaelämästä tai puhtaasta laiskuudesta, koska keskittymisen haasteet ilmenevät usein ajanhallintaan liittyvinä ongelmina. Lisäksi työskentely voi työmuistin ja keskittymisen heikkouden takia olla hidasta. Toiminnanohjauksen heikkous voi myös vaikuttaa tähän sekä saada aikaan tilanteen, jossa opiskelija ei pysty aloittamaan, koska ei pysty päättämään, mistä aloittaa. Vaikka monesti miellämme keskittymisongelmien näkyvän vain yleisenä levottomuutena, miltei hankalampaa on se, kun opiskelija vaipuu omiin maailmoihinsa, koska etenkin isommassa ryhmässä tällaista voi olla hankala havaita. Sen sijaan omissa maailmoissa viihtyvä ja sinne vaipuva voi jäädä hiljaisuutensa takia kokonaan huomiotta ja oppimisen haasteet saattavat näkyä vasta kurssisuoritusten myöhästymisinä tai ohjeistusten väärin ymmärryksenä.

TOIMINTAVINKKEJÄ OPETTAJILTA:​

Opettajahaastattelut nostivat useita ohjeita esille, tässä niistä tärkeimpiä. Sanomattakin on selvää, että kaikki selkeys on hyvästä ja sekä kurssin rakenne että aikataulutus niin kurssin kuin tehtäväpalautusten suhteen on esitettävä mahdollisimman selkeästi. Ohjeistus on hyvä antaa sekä kirjallisesti että suullisesti, eli ohjeistuksen voi tallentaa joko videona tai äänitiedostona. Kurssimateriaalissa vähemmän on todellakin enemmän, koska keskittymisen haasteita kokeva lähtee erittäin helposti pitkillekin harhapoluille internetin maailmaan, jos linkkilista ja lisämateriaalit siihen yhtään houkuttavat. Fokusoitu materiaali sen sijaan mahdollistaa oppimispolulla pysymisen. Lisäksi tunnin alussa sen kertaisen tunnin rakenne on hyvä tuoda selkeästi esille. Koska ajanhallinta ja aloittaminen voivat olla vaikeita, ajankäytöstä on hyvä muistuttaa. Laajempien tehtävien lisäksi olisi hyvä olla pienempiä, lyhyitä tehtäviä, joiden avulla osaaminen rakentuu vähitellen. Kannustaminen ja empaattisuus ovat tärkeitä, koska useilla opiskelijoilla, joilla on keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteita, on aiemmista oppimis- ja elämänkokemuksista johtuen huono itsetunto.

OPISKELIJOIDEN TOIVEITA:​

Opiskelijoiden toiveita tuli runsaasti, niistä osa on listattu tässä ja, kuten nähdään, selkeys sekä aikataulutus nousevat tässäkin esille. Koska keskittyminen herpaantuu helposti, pienetkin tauot voivat olla tärkeitä, jopa sellaiset, joissa verkko-opetuksesta ei poistuta, vaan tehdään jotain aivan muuta, että saadaan aivot taas hereille. Esimerkiksi kehorytmiikkakaraokea löytyy verkosta tuttuun musiikkiin ja se voi aktivoida jopa enemmän kuin ns. tyhjä tauko. Luentojen tallennus oli monella toiveena, koska silloin niihin voisi palata uudestaan. Oikeat vastaukset olisi hyvä tallentaa oppimisalustalle kirjallisesti eikä vain käydä niitä suullisesti läpi. Pelkkä suullinen tehtävänanto ei riitä, vaan kaikki ohjeistus olisi hyvä olla sekä suullisesti että kirjallisesti. Monipuolisuus sekä materiaaleissa, tehtävissä että osaamisen osoittamisessa nostettiin myös esille. Selkeät ja visuaalisesti jäsennellyt toimintaohjeet koettiin helpottaviksi: esimerkiksi tehtävien palautuspäivät ja kurssin eteneminen voidaan taulukoida, että kokonaisuus ja sen sijoittuminen aikaan olisivat helpommin lähestyttäviä. Tekstimuotoisissa materiaaleissa erilaiset visuaaliset korostukset ja selkeä otsikointi koettiin myös tärkeäksi.

MUISTA AINAKIN NÄMÄ​

Tässä esitetyt vähimmäisehdotukset toimivat saavutettavuuden edistäjinä ja nämä olisikin hyvä pitää mielessä kurssimateriaalia laadittaessa. Materiaalien tulisi olla etukäteen saatavilla, vaihtoehtoisia suoritustapoja tulisi tarjota, ohjeiden tulisi olla selkeitä, kaiken toiminnan monikanavaisuus olisi muistettava, samoin kuin ymmärrys, empaattisuus ja hellä ohjaaminen. Ja vielä kerran, aikaa olisi varattava riittävästi niin tehtävien tekemiselle, ajattelulle kuin oppimisellekin.

LISÄTIETOJA JA VINKKEJÄ​

Loppuun olemme koonneet aiheesta lisätietoa tarjoavia toimijoita. Linkit materiaalin pariin löydät sivustomme linkkikoosteesta. Celia-kirjastosta on hyvä mainita opiskelijoille, koska se on tullut muidenkin kuin näkövammaisten käyttöön vuodesta 2016, eikä esimerkiksi lukioissa ole välttämättä saanut tietoa tästä.

KIITOS!

Tämän esityksen tarjoaa Finelcin 2digi2-hankkeen Special Needs -ryhmä.

Tämä teksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla (CC BY-NC-SA 4.0). 

HUR KAN DU STÖDA STUDENTER SOM HAR SVÅRIGHETER MED UPPMÄRKSAMHET OCH KONCENTRATION? 

I den här presentationen berättar vi hur utmaningar med uppmärksamhet och koncentration kan uppstå och hurdant stöd skulle det vara bra att erbjuda universitets- och högskolestudenter. Det är vi i 2Digi2/special needs -gruppen som har utarbetat det här materialet.

NÅGRA RESULTAT FRÅN STUDENTENKÄT

Här presenterar vi några plock ur studentenkäten.

Totalt 18 % av de svarande uppger att de har utmaningar med uppmärksamhet och aktivitetsreglering. Det här är den vanligaste typen av utmaningar i vårt material. Vi vet inte med säkerhet om just sådana här utmaningar är vanliga speciellt i nätundervisning eller om det här är en följd av åren med coronapandemin. 77 % av studenterna med uppmärksamhetssvårigheter i vår undersökning har även någon annan utmaning som inverkar negativt på inlärningen. Således är det relevant att granska sambandet mellan de här övriga utmaningarna och aktivitets- och uppmärksamhetsstörningarna.

Till och med 90 % av studenterna med den här typens utmaningar har inte sökt hjälp eller stöd för sina problem. 42 % av respondenterna med uppmärksamhetssvårigheter uppger att de har någon strategi eller några strategier som underlättar studierna och inlärningen. Hur tar sig utmaningarna uttryck då?

HUR KAN SVÅRIGHETERNA TA SIG UTTRYCK?

Utmaningar med uppmärksamhet och aktivitetsreglering tar sig uttryck på många olika sätt och här presenterar vi endast några exempel. Som lärare kan du uppmärksamma flera olika uttrycksformer. I nätundervisning syns bristen på koncentration kanske inte lika tydligt som i vanlig klassrumsundervisning men den kan vara ytterst påtaglig. Om en student har det svårt att börja sina uppgifter kan orsaken vara något annat än ett hektiskt studentliv eller att studenten är lat. Koncentrationssvårigheter medför ofta problem med tidshantering. Dessutom kan arbetet gå trögt på grund av bristande arbetsminne och koncentration. Svårigheter med exekutiva färdigheter kan också vara en bidragande orsak. Detta kan leda till en situation där studenten inte kan påbörja en uppgift eftersom hen inte kan bestämma var hen borde börja. Ofta uppfattar vi att aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar endast syns som allmän rastlöshet. Det är dock ännu svårare att upptäcka, speciellt i en stor grupp, när en student sjunker ned i sina tankar. Det kan hända att en student som trivs i sina egna tankar blir helt förbisedd. I sådant här fall syns de utmaningar som studenten har först i form av försenade kursprestationer eller missförstådda instruktioner.

TIPS OCH RÅD FRÅN DE INTERVJUADE LÄRARNA

Med hjälp av lärarintervjuerna fick vi olika råd och tips. I det följande kommer vi att lyfta fram några av de viktigaste råden. Självklart lönar det sig att vara så tydlig som möjlig. Kursens struktur, tidtabell och datumen för olika inlämningsuppgifter ska presenteras så klart som möjligt. Det är bäst att ge instruktionerna såväl muntligt som skriftligt. Du kan till exempel spela in instruktionerna i videoformat eller som ljudfiler. I fråga om kursmaterial är mindre faktiskt mer. Ett mindre antal kursmaterial fungerar bäst, eftersom en student med koncentrationsutmaningar mycket lätt kan bli distraherad av många olika länkar till material på nätet. Fokuserat material gör det lättare för studenten att hänga med och lära sig. I början av varje lektion lönar det sig att redogöra för vilka olika saker som ska tas upp just den gången. På grund av problem med tidshantering och svårigheter med att påbörja sina uppgifter är det viktigt att du som lärare påminner om tidsanvändningen. Utöver mer omfattande uppgifter är det bra att ha även mindre, kortare uppgifter som underlättar inlärningen. Uppmuntran och empati är av största vikt, eftersom många studenter med aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar har låg självkänsla på grund av sina tidigare inlärnings- och livserfarenheter.

ÖNSKEMÅL FRÅN STUDENTER

Vi fick många önskemål från studenterna i enkäten och här har vi listat några av dem. Tydlighet och noggrann tidsplanering lyfts upp även av studenterna. Eftersom koncentrationen lätt kan rubbas kan även korta pauser vara viktiga, även sådana pauser där man inte loggar ut ur Zoom / Teams eller motsvarande utan gör något helt annat för att väcka hjärnan igen. Till exempel finns det olika rörelser till musik på nätet på adressen https://www.youtube.com/watch?v=AzBT8BkpfYY Sådana här övningar kan aktivera studenterna ännu mer än en vanlig paus.

Många studenter önskade att föreläsningarna skulle spelas in, eftersom man då kunde återvända till dem senare. Ett användbart tips är att de rätta svaren ska sparas skriftligt på inlärningsplattformen. Alltså inte endast så att du går igenom dem muntligt. Endast muntliga instruktioner räcker tyvärr inte utan alla instruktioner bör ges såväl muntligt som skriftligt. Mångsidigt material, olika typer av uppgifter och olika möjligheter till att visa vad man kan ansågs också som viktiga punkter. Tydliga, visuellt strukturerade instruktioner tyckte studenterna är till hjälp. Läraren kan till exempel presentera datumen för inlämningsuppgifterna i tabellform så att det är lättare för studenten att se helheten och tidsramarna. I sådant material som finns i textformat ansågs olika visuella markeringar och tydlig rubricering också vara viktiga.

KOM IHÅG ÅTMINSTONE DET HÄR

De olika minimiförslagen som vi presenterat härnäst främjar tillgängligheten. Därför är det viktigt att du håller de här i åtanke när du planerar och utarbetar kursmaterial. Allt material borde vara tillgängligt i förväg, olika alternativa prestationssätt borde vara möjliga och instruktionerna borde vara tydliga. Flerkanalskommunikation ska du dessutom också komma ihåg. Glöm inte bort förståelse och empati och att vägleda studenterna på ett ömsint sätt. Kom också ihåg att reservera tillräckligt med tid för uppgifterna så att studenterna hinner tänka och lära sig.

TILLÄGGSINFORMATION OCH TIPS

På nätet finns massor med tilläggsinformation. På vår www-sida finns en samling av olika länkar till material med hjälp av vilka du kan börja med och som hjälper med att öka förståelsen. Det lönar sig också att berätta om Celia-biblioteket till studenterna. Man kan fråga efter Celias avgiftsfria talbokstjänst på det egna högskolebiblioteket. Även andra än synskadade kan använda Celias material sedan år 2016. Till exempel i gymnasieskolor har eleverna inte nödvändigtvis fått information om biblioteket.

ESOK – Ta hänsyn till aktivitets- och uppmärksamhetsstörningar i högskolestudier

ADHD-liitto – Information om ADHD

Celianet.fi – Hjälpmedel för att lyssna och läsa

TACK!

Det är vi i arbetsgruppen 2Digi2/Special needs som har utarbetat det här materialet.

Den här texten är licenserad med Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).